Allmän integritetspolicy

MedHelp Sjukvårdsrådgivnings integritetspolicy för hemsidebesökare, arbetssökande, och övriga
Senast uppdaterat 2021-09-23

1. Inledning

För oss på MedHelp Sjukvårdsådgivning AB kommer du som individ alltid först. Det är viktigt för oss att du har förtroende för vår behandling av den data som kan knytas till dig. Vi vill därför att du är medveten om  hur vår behandling  av dina Personuppgifter går  till,  att vi  följer gällande lagar och regler och att behandlingen har anpassats för att leva upp till de krav som ställs i tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och dataskyddslagen.

Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som annars kan kopplas till dig (”Personuppgifter”). Denna integritetspolicy avser att förklara för dig vad dina Personuppgifter kan komma  att  användas  till , hur de  kan  komma  att  användas, vilka  rättigheter  du  har  samt  vilka skyldigheter vi, MedHelp Sjukvårdsrådgivning har mot bakgrund av vår personuppgiftsbehandling.

2. Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

Det är MedHelp Sjukvårdsådgivning AB (”MedHelp”, ”vi” eller ”oss”) som är personuppgiftsansvarig för den behandling av Personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy beskriver vår behandling av dina Personuppgifter som vi utför när du besöker vår hemsida eller när vi på annat sätt behandlar Personuppgifter som vi har fått ta del av direkt från dig eller   från   någon   annan.   Integritetspolicyn är   däremot   inte   tillämplig   på   den   behandling   av Personuppgifter som vi utför när vi ger hälso- och sjukvårdsrådgivning.  För denna behandling av Personuppgifter gäller en annan integritetspolicy som du kan ta del av här.

3. Vilken typ av Personuppgifter samlar vi in och behandlar som personuppgiftsansvariga?

Vi samlar in och behandlar följande typer av Personuppgifter om dig:

  • Teknisk information inklusive IP-adress, webbläsare och enhet, tidsinställningar, språk och cookies (”Tekniska Uppgifter”);
  • Information om hur du navigerar och interagerar med hemsidan, dess närliggande tjänster och funktioner såsom tidsåtgång och vilka sidor och funktioner som använts (”Uppgifter om Användning”);
  • För det fall du kontaktar oss inom ramen för din anställning/position hos någon av våra leverantörer, kunder eller som en arbetssökande, kan vi komma att behandla yrkesrelaterad information såsom namn och efternamn, telefonnummer, e-post, organisatorisk tillhörighet, CV (”Yrkesrelaterade Uppgifter”);
  • Kontaktinformation såsom e-post, yrkestitel, företag och telefonnummer, för det fall du väljer att fylla i våra kontaktformulär för att kontakta oss (”Kontaktuppgifter”); och
  • Sådan övrig information du själv uppger och väljer att dela med dig av i din kommunikation med oss (”Övrig Information”).

4. Hur får vi del av dina Personuppgifter?

När du kontaktar oss och kommunicerar med oss delar du med dig av och vi får del av dina Allmänna Uppgifter, Yrkesrelaterade Uppgifter, kontaktinformation och Övrig Information beroende av förfrågan.

I  samband  med  att  du  använder  vår  hemsida  samlar  vi  in  Tekniska  Uppgifter  och Uppgifter  om  Användning  från  dig  samt  uppgifter som  genereras  genom  din  användning  av  vår  hemsida. Insamlingen sker huvudsakligen på automatisk väg genom att vi använder kakor (cookies) på vår hemsida, om du godkänt det. Vill du veta mer om vilka cookies vi använder kan du ta del av vår cookiepolicy

Om du är anställd hos eller i övrigt arbetar för eller representerar någon av våra Kunder eller Leverantörer, kan vi även få del av dina Yrkesrelaterade Uppgifter.

Vi samlar in informationen när du fyller i ett formulär, eller ger ifrån dig dina kontaktuppgifter på vår hemsida.

Om du kontaktar oss som en potentiell medarbetare, kommer vi att behandla dina Yrkesrelaterade Uppgifter och Övrig  Information för  att  utvärdera  din  ansökan.  Vi behandlar  i  detta  fall  dina  Personuppgifter med  stöd  i  vårt  berättigade intresse  att  hitta  och  rekrytera lämplig personal för vår verksamhet.

Om du kontaktar oss för att göra gällande någon av dina rättigheter som redogörs för i punkt 9 nedan, kommer vi att samla in och använda dina Kontakuppgifter och Övrig Information för att verifiera din  identitet  och  hantera  din  begäran  genom  att  upprätta,  administrera  och  avsluta  ett  ärende  samt eventuellt  dokumentera  händelsen.  Sådan  personuppgiftsbehandling  grundar  sig  på  våra  rättsliga förpliktelser enligt GDPR.

5. Hur och varför behandlar vi dina Personuppgifter?

5.1 För att kommunicera med dig och hantera ditt ärende

För att kommunicera med dig använder vi dina Kontaktuppgifter. Beroende på varför du kontaktar oss kan vi också komma att upprätta ett internt kontaktärende där vi sparar Övrig  Information  för  att  utreda  och  besvara  dina  kommunikationer  samt  för  att  vidta  eventuella åtgärder. I de fall det är nödvändigt inom ramen för ditt kontaktärende kan vi också behöva behandla dina  Tekniska  Uppgifter,  till  exempel  för  att  ge  dig  teknisk  support.  Vår  personuppgiftsbehandling  i detta  fall  grundar  sig  på  vårt  berättigade  intresse  att  besvara  dina  kommunikationer  och  hantera  ditt kontaktärende.  

5.2 För att kommunicera eller ingå avtal med våra Kunder och Leverantörer

För att kommunicera eller ingå avtal med våra Kunder och Leverantörer (till exempel inom ramen för en pågående eller eventuell  affär)  kan vi  komma  att  samla  in,  lagra  och  använda  dina Yrkesrelaterade Uppgifter  samt  sådan  Övrig  Information  som  du  uppger  för  att  förhandla,  ingå  avtal,  begära  support eller i övrigt kommunicera med våra Kunder och Leverantörer med grund i vår existerande eller eventuella yrkesrelation. När vi behandlar dina Personuppgifter inom ramen för vår kontakt med våra Kunder och Leverantörer sker det med grund i vårt och våra Kunders och Leverantörers berättigade intresse att effektivt bedriva våra respektive verksamheter.

5.3 För att förbättra vår hemsida och kringliggande tjänster

För att förbättra vår hemsida och dess kringliggande tjänster samlar vi in och analyserar dina Tekniska Uppgifter och Uppgifter om Användning genom att granska användarmönster och användarbeteenden samt statistik om hur användare interagerar med vår hemsida. Sådan behandling av dina Personuppgifter utför  vi  med  grund  i  vårt  berättigade  intresse  att  löpande  förbättra  hemsidan  och  våra  kringliggande tjänster. När vi använder dina  Personuppgifter för detta  ändamål gör vi det, i den  utsträckning det är möjligt, genom   anonymiserade   uppgifter   där   vi   studerar   övergripande   användarmönster   med   hjälp   av aggregerade  data.  Att  uppgifter  är  anonymiserade  innebär  att  de  inte  längre  utgör  Personuppgifter, eftersom det inte längre går att identifiera enskilda individer.

6. Hur delas dina Personuppgifter?

Vi  kan  komma  att  använda  olika  leverantörer  för  att  hantera  en  eller  flera  delar  av  vår  verksamhet, inklusive vår hemsida, dess kringliggande tjänster eller delar därav. Detta innebär att vi kan komma att dela dina Personuppgifter med sådana leverantörer som kan komma att behandla Personuppgifterna på uppdrag av oss, till exempel för att lagra vår data eller för att tillhandahålla oss andra tjänster. För  de  fall  att  vi  använder  oss  av  en  utomstående  leverantör  eller  annan  aktör  för  att  behandla Personuppgifter  för  vår  räkning, ingår vi  alltid  ett  personuppgiftsbiträdesavtal med  leverantören  och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna integritetspolicy och gällande dataskyddslagstiftning.Vi kan  även komma  att dela  dina  Personuppgifter till olika  myndigheter och  andra  offentliga  aktörer såsom Polismyndigheten eller Skatteverketnär vi är skyldiga att göra så enligt lag.

7. Överföringar av dina Personuppgifter till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES")

Vi överför inga Personuppgifter till länder utanför EU eller EES utan att först kontrollera att en adekvat skyddsnivå finns på plats i mottagarlandet, vilken säkerställer att dina Personuppgifter behandlas på ett likvärdigt sätt som inom EU.

I de fall Personuppgifter överförs till ett land utanför EU eller EES som saknar   ett   beslut   om   adekvat   skyddsnivå   från   EU-kommissionen, använder vi   en   lämplig överföringsmekanism enligt GDPR kapitel 5 finns på och implementerar lämpliga skyddsåtgärder för att uppnå en adekvat skyddsnivå. Vi säkerställer  i  synnerhet  att  lämpliga  avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas samt ingår, i de fall det krävs, de av EU-kommissionen den 4 juni 2021, antagna standardavtalsklausulerna för tredjelandsöverföringar.

8. Hur länge lagras dina Personuppgifter

Vi sparar dina Personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag och för det ändamål de samlades in för eller om de behövs för att uppfylla annat ändamål som inte strider mot det ändamålet som de först samlades in för. Vi raderar uppgifter som inte längre behövs men kan komma att behålla vissa Personuppgifter för att tillgodose krav som följer avlag.

9. Dina rättigheter

9.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför avseende dig. Om du anser att någon eller några av de Personuppgifter som vi har om dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas.

9.2 Rätt till invändning avseende behandling med grund i ett berättigat intresse

När vi behandlar dina Personuppgifter med stöd av vårt eller en tredje parts berättigade intresse har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen. Om du gör en invändning mot vår behandling som stödjer sig på ett berättigat intresse, får vi inte längre behandla dina Personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än de intressensom du anfört, dina rättigheter  och  friheter  eller  om  vår  behandling  sker  för  fastställande,  utövande  eller  försvar  av rättsliga anspråk.

9.3 Rätt till radering

Dina Personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid utan vi kommer att radera Personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lag och ändamål. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt när vår behandling av Personuppgifter inte längre är nödvändig.

9.4 Rätt att återkalla samtycke

Om  du  har  lämnat  ditt  samtycke  till  oss  i  samband  med  att  du  begärt  en  begränsning  av  vår personuppgiftsbehandling enligt punkt 9.5 nedan, har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg att upphöra.

9.5 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av vår personuppgiftsbehandling i följande fall:

  • om du ifrågasätter riktigheten av Personuppgifter;
  • om personuppgiftsbehandlingen  är  otillåten  och  du  väljer  begränsning  av  Personuppgifter i stället för radering; eller
  • om Personuppgifterna  inte  längre  behövs  för  de  ändamål  som  de  samlats  in  och  tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.

Om något av ovanstående villkor är uppfyllda, så innebär en begränsning av personuppgiftsbehandling att  Personuppgifterna  fortsätter  att  lagras  men  i  övrigt  inte  behandlas vidare  av  MedHelp  utan  ditt samtycke. En begränsning av behandlingen kan inledningsvis ske under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera huruvida uppgifterna och vår behandling därav är korrekta.

9.6 Utövande av dina rättigheter

Vill du använda någon av dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss på i punkt 11 angivna  kontaktuppgifter.  En  sådan  begäran  kommer  att  behandlas  skyndsamt  och  du  kommer  att informeras och delges skälen för det fall din begäran inte beviljas i sin helhet.

10. Behörig myndighet

Om  du  är  missnöjd  med  hur  vi  behandlar  dina  Personuppgifter  har  du  alltid  rätt  att  vända  dig  till Integritetsskyddsmyndigheten för framförande av klagomål.

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

11. Kontaktuppgifter

Du är välkommen att kontakta oss vårt datasskyddsombud via e-post dataskyddsombud@medhelp.se  eller via post på adressen nedan om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling. Märk ditt kuvert med ”Datasskyddsombud”.

Personuppgiftsansvarig  är  MedHelp  Sjukvårdsrådgivning AB,  organisationsnummer 556587–1448, Marieviksgatan 19, 117 43 Stockholm, Sverige.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig eller din Region med sjukvårdsrådgivning